Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021
Xem tiếp
Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Phiên giao dịch việc làm Online (thứ 20) ngày 21/12/2021
Xem tiếp
Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng năm 2021
Xem tiếp
Tổng kết thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện năm 2021
Xem tiếp

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình