Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3500

  • Tổng 2.691.516

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

458 người đã tham gia bình chọn

Triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

           Trong thời gian qua, tình hình tội phạm ma tuý, người nghiện ma tuý ở địa bàn tỉnh ta có nhiều diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý, người liên quan đến sử dụng ma tuý có chiều hướng gia tăng mạnh. Để giải quyết vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trong đó tập trung những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Phấn đấu trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng. 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy hoặc người đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các biện pháp phù hợp.

Đối với công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, các địa phương tổ chức rà soát người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, đang ở cộng đồng mà chưa tham gia chương trình cai nghiện, điều trị thay thế bằng thuốc Methadone thì vận động tối thiểu 50% số người này tự nguyện đăng ký cai nghiện ma tuý hoặc điều trị thay thế bằng thuốc Methadone. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone. Trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cấp huyện và các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cấp xã.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các Cơ sở cai nghiện ma túy và tại các xã, phường, thị trn được tập hun, đào tạo k năng, nghiệp vụ nhm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, phòng ngừa về phòng, chống ma tuý. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; T chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 116/2021/NĐ-CP. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Xã hội hóa công tác cai nghiện; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghtạo việc làm. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo kế hoạch được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh phê duyệt hàng năm. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện./.

                                                                                Quốc Khánh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần