Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 951/KH-SLĐTBXH Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Lao Động - TBXH 27/06/2023 Còn
2 2969/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 15/09/2021 Còn
3 2329/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 25/07/2021 Còn
4 1273/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 19/07/2021 Còn
5 2220/QĐ-UBND Về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 16/07/2021 Còn
6 962/QĐ-UBND Về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 31/03/2021 Còn
7 2822/QĐ-UBND QĐ_Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 28/07/2019 Còn
8 2334/QĐ-UBND QĐ_Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền thuộc thầm giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 12/07/2019 Còn
9 2328/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH_Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thuộc thầm giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình Sở Lao Động - TBXH 11/07/2019 Còn
10 2327/QĐ-UBND QĐ_Về việc công bố thủ tục hành chính sữa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QB 11/07/2019 Còn
1 2 3 4 5 »