Insert title here

THÔNG TIN Ý KIẾN

Thanh khê bố trạch quảng bình
Cần được giải đáp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

<p align="center" style="text-align:center; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">TRẢ LỜI </span></span></span></b><b><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">NGƯỜI</span></span></span></b><b><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> LAO ĐỘNG QUA ĐIỆN THOẠI</span></span></span></b></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình xin trả lời người lao động như sau:</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường hợp Lao động: Phạm Tiến Long - Sinh ngày: 04/04/2000 - Địa chỉ: Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã dự thi Tiếng Hàn và đã đạt kết quả thi (có danh sách đạt kết quả kèm theo công văn số 313/TTLĐNN-TCLĐ ngày 23/05/2022 của Trung tâm LĐNN)</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; text-indent:36.0pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Người lao động đã được Thông báo kết quả và hướng dẫn thủ tục hộ đăng ký dự tuyển: (1) Thông báo tại địa phương theo Công văn số 589/SLĐTBXH-DVVL ngày 24/05/2022 về việc thông báo danh sách NLĐ đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành SXCT và Ngư nghiệp; (2) Trung tâm đã liên lạc với người lao động bằng điện thoại.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Tuy nhiên đến do người lao động Phạm Tiến Long đi biển dài ngày không vào Trung tâm để nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng thời gian quy định. </span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Vì vậy, kết quả dự thi của người lao động bị hủy.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung tâm đã liên lạc giải thích cụ thể với người lao động qua điện thoại vào ngày 25/11/2022. </span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></p>
Quay lại