Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 572

  • Tổng 346.649

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Hữu ích
Dễ sử dụng
Phong phú đa dạng

431 người đã tham gia bình chọn

Chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2125/UBND-XDCB về việc triển khai thực hiện nội dung Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của người phê duyệt quyết toán quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, đối với các dự án do UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:  Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

Hai là, đối với các dự án do UBND huyện, thành phố, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Các địa phương, đơn vị căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

Ba là, về chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:  Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì,  phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và đúng quy định của pháp luật./.

                                                                   Kim Ngân

 

Các tin khác

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần